neděle 6. prosince 2015

Otázky k dlouhodobému skladování a zrání bílého čaje.


Při jedné čajové diskuzi jsme se dostali k tématu dlouhodobého skladování bílého čaje. Každý druh čaje lze skladovat po delší časové období. U některých čajů to má význam a historii (pchu-er), zatímco u jiných je to myšlenka spíše úsměvná (shincha). Ale jak je to u bílého čaje? Je možné bílý čaj dlouhodobě skladovat určitým způsobem tak, aby se to pozitivně projevilo na jeho kvalitách, řečeno jinak, aby zrál? Má takovéto skladování nějakou historii a pravidla?
Česky a anglicky psaná čajová literatura nám neodpoví. Nenalezli jsme žádnou knihu, která by se touto problematikou hlouběji zabývala. Ve skutečnosti se většina knih o tomto tématu vůbec nezmiňuje.
Zbyly nám pouze internetové zdroje. Těch je sice nepřeberné množství ale jejich věrohodnost je velmi kolísavá. Vypovídací hodnotu mnoha informací z internetu v této oblasti nejlépe vystihuje úsloví „Jedna paní povídala...“
Přestože zrání bílého čaje má prý minimálně tisíciletou historii, odpovědi na následující otázky a zamyšlení zůstávají nejasné.

1) Je zrání bílého čaje možné?
Většina knih doporučuje spotřebovat bílý čaj obvykle do jednoho roku od sběru, nejdéle do dvou let. To je velmi pragmatický přístup vycházející z následující myšlenky. Proč skladovat čaj déle než rok, když je po roce možné zakoupit čerstvou sklizeň. A čerstvost čajů teď „frčí“.
Na druhou stranu lze na internetu dohledat, že dlouhodobé skladování a zrání bílého čaje není věc neobvyklá ale naopak záležitost v minulosti běžná a s určitou historií.

2) Jaký postup zrání bílého čaje zvolit?
V jednom případě jsme narazili na  popis neobvyklého způsobu zrání bílého čaje, který i přímo prodejce popisuje jako relativně nový styl zpracování. Bílá pivoňka se nejprve nechá jeden rok „odležet“ ve formě volného listu v uzavřené nádobě. Poté je napařena a nalisována do cihel nebo koláčů, které jsou následně skladovány v 40 až 60% vzdušné vlhkosti. Vyšší vlhkost má podpořit fermentaci čaje, dle výrazu prodejce, „dobrými bakteriemi“. Jedná se tedy o aplikaci zrání sheng pchu-eru na bílý čaj. Pro potřebu tohoto článku budu tento způsob zrání označovat jako vlhký.
Ostatní zdroje popisují odlišný způsob zrání bílého čaje a to ve vhodném obalu, který zamezí přístupu vzduchu, vlhkosti a světla. Takto se obvykle skladuje bílý čaj ve formě volného listu ale použití tohoto způsobu na lisovaný čaj není vyloučeno. Tento způsob budu označovat jako suchý.

3) Volný nebo lisovaný list?
V některých případech je doporučováno zrání bílého čaje ve formě volného listu zatímco jindy je vychvalováno zrání lisovaného čaje. Zde bychom se měli rozhodnout podle toho, jaký způsob zrání dle bodu dva jsme zvolili.
Pro pchu-erový (vlhký) typ zrání je vhodnější čaj lisovat. Vlhké zrání volného listu je ale také proveditelné, jen je mnohem méně obvyklé.
Suché zrání je také možné jak u lisovaného čaje tak u volného listu. U lisovaného čaje ale může být problematické nalezení nádoby, která by co nejlépe odpovídala rozměrům např. koláčů nebo cihliček. U nevhodné nádoby by v mezerách mohlo být více vzduchu než v nádobě zcela zaplněné volným listem.
Dlouhodobé skladování lisovaného čaje je samozřejmě mnohem méně prostorově náročné.

4) V čem bílý čaj nejlépe zraje?
Zde se střetávají dva názory - tradiční a funkcionalistický. V prvním případě jsou jako nejvhodnější nádoby upřednostňovány keramické dózy, nejlépe oboustranně glazované a s dvojitým víčkem zapečetěným voskem. Často je zmiňována určitá historická ověřenost tohoto postupu. Dále se můžeme setkat i s obtížněji uchopitelnými myšlenkami ve smyslu ovlivňování čaje „energií dózy“ a podobně. Pokud se nebojíte sáhnout hlouběji do kapsy, tak si tvar, velikost i vzhled dózy můžete nechat vyrobit na míru.
Na druhé straně jsou doporučovány takové obaly, které vynikají v oddělení čaje od vnějšího prostředí bez ohledu na historii nebo estetickou hodnotu. Ne pozitivistickou složkou se zastánci těchto obalů nezabývají. V této skupině jsou nejčastěji doporučovány známé opakovaně uzavíratelné ALU sáčky, které jsou také mnohem levnější než na zakázku vyrobené dózy.


5) Jak dlouho nechat bílý čaj zrát?
Jakýkoliv čaj můžeme skladovat jak dlouho chceme. Otázkou zůstává, kdy dojde k vrcholu pozitivních změn a zda poté další skladování za stejných podmínek čaji naopak neublíží.
Zde se názory opět hodně liší. Dohledali jsme doporučení, že tři roky zrání jsou u bílého čaje dostačující, ale stejně tak jsme narazili na názory, že by tento čaj měl zrát alespoň patnáct let. Většina údajů se ale nacházela mezi těmito hraničními hodnotami a dalo by se říci, že největší shoda panovala na sedmi letech.
Ve Fudingu prý mají o bílém čaji následující přísloví „První rok čaj, třetí rok lék, sedmý rok poklad.“

Zheng He Pai Mu Tan po osmi letech zrání.
Fotografie použita na základě písemného souhlasu Tea Guardian.
Photo used with written permission by Tea Guardian.
6) Vliv vnějšího prostředí?
Stav vnějšího prostředí je velmi důležitý u vlhkého zrání (viz. bod dva). V tomto případě je nezbytné udržovat požadovanou úroveň vzdušné vlhkosti. Dále bychom se měli soustředit i na teplotu okolí, proudění vzduchu a zamezení přístupu nežádoucích pachů a vůní. Přesnější popis nejvhodnější teploty a proudění vzduchu pro zrání bílého čaje jsme nenalezli.
Pokud ale zvolíme suchý způsob zrání, tak se většina vnějších vlivů stává nepodstatnými (vlhkost, proudění vzduchu, pachy a vůně). Jistý vliv může mít již jen okolní teplota. Zda je lepší snažit se udržovat stálou teplotu nebo je vhodnější přizpůsobit se výkyvům teplot dle ročních období je opět nejasné.

7) Otvírat, neotvírat?
Dejme tomu že se rozhodneme nechat bílý čaj zrát sedm let suchým způsobem. Nabízí se otázka, zda je vhodnější čaj například jednou za rok otevřít, zkontrolovat, ochutnat a posoudit stav zrání nebo je lepší nenarušovat vnitřní prostředí a čaj otevřít až po uplynutí celé doby.

8) Pražit, péct?
V jednom případě jsme narazili na doporučení, že zrající bílý čaj je vhodné jednou ročně přepražit pro oživení jeho chuti a vůně. Podrobnosti o tom jak dlouho a při jaké teplotě pražit uvedeny nebyly. Pražení se samozřejmě týká hlavně volného listu skladovaného suchým způsobem. Zde považujeme za nutné zmínit, že nevhodné pečení, pražení může čaj zcela zničit. Obstarání vhodné pražičky také není zrovna jednoduché a levné.

9) Který bílý čaj je vhodný pro zrání?
Na internetu jsme nalezli ke koupi dlouhodobě skladované všechny bílé čaje, od Stříbrných jehliček, přes nejčastěji nabízenou Bílou pivoňku až po Obočí dlouhověkosti. Je nanejvýš zajímavé, že na rozdíl od polozelených nebo tmavých čajů, kde se pro zrání vybírají čaje nejkvalitnější, je tomu u bílého čaje naopak. Nejčastěji je doporučováno pro zrání vybrat čaj tmavšího charakteru (Pai Mu Tan, Gong Mei, Show Mei), tedy kvalitativně nižší třídy bílého čaje. A vzhledem k tomu, že bílý čaj ze Zheng He je obvykle více oxidovaný, doporučuje se pro zrání upřednostňovat čaje z této oblasti oproti čajům z Fudingu.

Pokud jste se někdo o zrání bílého čaje zajímal nebo jím dokonce zabýval, budu vděčný za Vaše postřehy, názory a zkušenosti. Nebojte se napsat komentář.

Děkuji za Váš čas._____________________________________________________________________________
Zdroje:
1) http://www.cha-shifu.com/shop/lao-baicha-cake-from-fuding
2) http://www.teavivre.com/info/about-white-peony-tea/
3) http://www.shangtea.com/brick-aged-white
4) http://www.shangtea.com/aged-white-loose
5) http://www.tching.com/2014/07/three-years-medicine-aged-white-tea/
6) http://blog.tranquiltuesdays.com/post/22297716121/aged-white-teas
7) http://tearapha.com/products/premium-aged-white-tea
8) http://www.silkroadteas.com/aged-white-peony/
9) http://www.teaspring.com/Lao-Bai-Cha-Bing.asp
10) https://www.tealyra.com/15y_aged_white_peony_tea
11) http://www.teaguardian.com/quality-varieties/tea-varieties/lightly-oxidized-tea-matured-white-peony/
12) http://hojotea.com/en/posts-121/
13) časem utvářené názory mé a mých přátel na tuto problematiku, které jistě byly ovlivněny tím, co jsme kde zaslechli nebo přečetli, ale již zapomněli kde nebo od koho.
14) Zdeněk Prachař - skladování čaje, příspěvek na fóru www.tea-earth.net.

Questions about long term storage and mature of white tea


During one tea session we discussed the theme long term storage of the white tea. Every type of tea can be storage for a longer period of time. In some teas (pchu-er) there is a history and purpose in this activity, but in other teas (shincha) is the long term storage rather a funny idea. What about white tea? It is possible to store the white tea for a longer time in a certain way it gets positive impact on its quality. In other words will it matures? Does such storage have some history and rules?
Czech and English tea literature did not provide us answers. We did not find any book that would deal with this issue more deeply. Actually most of the books did not mention this theme at all.
And so we had to work only with internet sources. There is a huge amount of information on the internet but the quality such information is very fluctuating. Informative value of much internet information about this theme can be the best describes as Friend of a friend said...“
Although the maturing of the white tea has at least one thousand years long history, the answers of the following questions and thoughts remain unclear.

1) Is mature of the white tea possible?
Majority of tea books recommends to consume white tea usually within one year from picking, longest within two years. This very pragmatic attitude corresponds with following idea. Why should we store tea longer than year, when after a year there is possibility to buy the fresh harvest? The freshness of teas is now very fashionable.
On the other hand we found out that the long term storage and mature of the white tea is not unusual thing. On the contrary in the past this matter was usual and with certain history.

2) Which procedure of mature of the white tea should we choose?
In one case we came upon a description of rather unusual style of mature of the white tea. Even the seller describes this style as a relative new one. First, the loose leaf white peony is left to „rest“ for a one year in a enclosed container. Second, the tea is steamed and then pressed to a cakes or bricks. Third, the pressed tea is stored in environment with 40 to 60 percent humidity. Higher humidity has to support the fermentation of tea, as the seller says, by „good bacteria“. In fact it is application of the process of maturing of sheng pchu-er to the white tea. For the need of this article I will call this style of maturing as a humid one.
Other sources describe different way of mature the white tea. This way demands a proper container that prevents the air, humidity and light to get inside. Loose leaf tea is usually stored in this way but application of this style for a pressed tea is not impossible. I will call this style of mature as a dry one.

3) Loose or pressed leaf?
In some cases there is recommended to mature white tea in a form of loose leaf. The second idea says that mature of pressed tea is better. We should decide accordingly which style of mature we have chosen – dry one or humid one.
Humid mature is more appropriate for pressed tea. Humid mature of loose leaf is also feasible, but it is much less usual.
Dry mature is also preferable both for pressed and loose tea. For the pressed tea there can be a problem to find appropriate container that will fit the size of tea cakes or bricks. In the case of bad container there could be much more air in the gaps than in a container full of loose tea.
Long term storage of pressed tea also requires much less space.

4) In what does the white tea mature the best?
Two opinions collide in this matter – traditional one and functionalist one. In the first case the most preferred containers are ceramic doses, glazed both inside and outside and with double lid that is sealed with wax. Certain historical authentication of this practice is very often mentioned. Furthermore we also came across some ideas that are harder to understand, for example that the tea can be influenced by the „energy of the dose“ and so on. If you are not afraid of quite higher cost, you can let to make the shape, size and appearance of the dose custom.
On the other hand there are recommended such containers that separate the tea from the outer environment in the best possible way. These containers do not take in account aesthetical value or history. Supporters of this style are not interested in not positivistic ideas and they usually recommend the well known resalable ALU bags. These bags are also really much cheaper then custom-made dose.


5) How long should we let the white tea to mature?
Whatever tea can mature whatever long we want. First question is when the tea reaches the peak of the positive changes. Secondly, is there a risk, that further storage under same conditions could harm the tea quality.
The opinions are again very different. We have find out some recommendations that three years of maturing are enough but as well as we have find out opinions that the white tea should mature at least fifteen years.
But most of the data was somewhere between these two limit values and it can be said, that the biggest consensus was at seven years of maturing.
In Fuding there is allegedly one saying about the white tea „One year tea, three years medicine, seven years treasure.“

Zheng He Pai Mu Tan after eight years of mature.
Fotografie použita na základě písemného souhlasu Tea Guardian.
Photo used with written permission by Tea Guardian.
6) Influence of the outside environment?
The state of the outside environment is very important in the case of the humid maturing (see point two). It is necessary to maintain the required level of humidity. The temperature of surroundings, the fresh air circulation and also prevention from odors should be taken in account. But we did not find more accurate description. What is the best temperature? Or how much the air should circulate in the case of humid mature of the white tea?
If we choose the dry style of maturing, then the most of outside influences become unimportant (humidity, air circulation, odour). Only the temperature of surroundings can have some influence. If it is better to try to maintain constant level of temperature or if we should try to adapt to fluctuations of temperature according to the seasons remains unclear.

7) Open or not to open?
Let us say, that we decide to mature the white tea for seven years with the dry style. There is question, if it is better to open the container (for example once a year) and check, taste and evaluate the state of mature or if it is more appropriate to do not disturb the inner environment and open the container after the expiration of the whole period.

8) Roasted or not roasted?
In one case we have find a recommendation that it is appropriate to roast the maturing white tea once a year. The roasting should revive the taste and fragrance of the tea. Unfortunately, there was not described how long and at what temperature to roast. It is obvious that we should roast only loose leaf tea that is maturing in a dry way. We consider necessary to mention that bad roasting or baking can entirely destroy the tea. To get the appropriate roasting machine is also not easy and cheap.

9) Which white tea is appropriate for maturing?
On the internet you can buy all kinds of the long term storage white tea, from Silver Needles, over the most often offered White Peony, to Longevity Eyebrow. It is most interesting to note, that opposed to oolongs and dark teas, where only the best quality tea should be selected for maturing, in the case of the white tea it is vice versa. For the mature of the white tea it is most often recommended to choose tea of the darker character (White Peony, Longevity Eyebrow), thus qualitatively lower grades of white tea. And due to the fact, that white tea from Zheng He is usually more oxidized (darker character). There is a recommendation to prioritize for mature teas from this area versus the teas from Fuding.

If someone of you is interested in or even deal with the maturing of the white tea, I will be glad for your observations, opinions and experience. Please write a comment.

Thank you for your time.___________________________________________________________________________

Sources:
13) opinions of me or my friends, that were surely influenced by what have we heard or read somewhere, but we have already forgotten where.
14) Zdeněk Prachař – storaging of tea. Post on forum www.tea-earth.net.